Levenstestament: continuïteit van uw onderneming

U wilt er vast niet aan denken, maar het kan zo maar gebeuren dat u door langdurige ziekte of een ongeval geen leiding meer kunt geven aan uw bedrijf. Heeft u dan niet geregeld wie het stokje (tijdelijk) overneemt, dan kan de continuïteit van uw onderneming gevaar lopen. Een levenstestament kan hierbij helpen.

Met een levenstestament geeft u een volmacht aan een of meer personen om uw zakelijke belangen met betrekking tot een onderneming te behartigen en rechtshandelingen te verrichten wanneer u (tijdelijk) niet zelf in staat bent leiding te geven. De gevolmachtigde kan uw eigen of zakelijke partner zijn, (één van) uw kinderen, maar ook een werknemer.

U legt vast welke beslissingen de gevolmachtigde wel en niet kan nemen. Uw bedrijf kan dan weer door en een faillissement kan voorkomen worden. Denk hierbij aan beslissingen over:

  •  Bedrijfsvoering
  • Rechtspersonen oprichten 
  • Investeringen 
  • Statuten wijzigen
  • Stem uitbrengen in een aandeelhoudersvergadering (namens u)
  • Ontslag medewerkers
  • Samenwerking met andere ondernemers
  • Beëindiging - en verkoop van - de onderneming
In het levenstestament kunt u één of meer gevolmachtigden aanwijzen en op laten nemen aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Bespreek de exacte rechten en plichten van de gevolmachtigde met uw notaris, eventueel in samenspraak met andere specialisten én met mensen die nauw betrokken zijn bij uw onderneming. Laat het levenstestament altijd opstellen door de notaris. Zo is alles officieel vastgelegd en de afspraken rechtskracht.