Corona en de verzuimverzekering

Veel ondernemers zitten in zwaar weer door het coronavirus, Ook worden steeds strengere maatregelen van kracht. Die maatregelen kunnen ook uw verzekeringen treffen. Veel ondernemers vragen zich o.a. af wat er wel en niet gedekt is op de verzuimverzekering.

Uiteraard bent u als werkgever verplicht om de kans op besmetting onder werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Houd daarbij ook de landelijke procedures in de gaten. En bespreek, in geval u die heeft, met de bedrijfsarts wat u doet bij een vermoeden van een besmetting of om besmetting te voorkomen. Bij dit alles geldt: informeer uw medewerkers daar goed over.

Is een van uw medewerkers besmet, dan moet hij thuis blijven om te voorkomen dat hij de ziekte verspreidt. Als iemand zich ziek meldt omdat hij besmet is met het coronavirus, moet u zijn loon doorbetalen. De verzuimverzekering keert dan uit. Ook geldt dat de ziekmelding bekend moet zijn bij zowel de arbodienstverlener als uw verzekeraar. Vertel uw medewerker dat hij verplicht is de landelijke procedures te volgen.

Wil iemand niet naar het werk komen, omdat hij vreest voor besmetting? Dan mag u dat als ziekmelding beschouwen als deze vrees gegrond is, bijvoorbeeld omdat een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied. Is die gegronde reden om thuis te blijven er niet, dan hoeft u geen loon door te betalen. De werknemer moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Blijft iemand thuis zonder dat hij ziek is, dan keert de verzuimverzekering niet uit. Ook als werknemers thuis blijven vanwege de sluiting van scholen/kinderopvang kunt u daarvoor geen claim indienen op de verzuimverzekering. Laat de mensen die niet ziek zijn, daarom zoveel mogelijk thuis werken.

Zit uw werknemer in het buitenland in quarantaine? De loondoorbetalingsplicht geldt ook dan, want de quarantaine wordt op last van politieke invloeden afgegeven. De verzuimverzekering dekt dit echter niet, behalve als uw medewerker daadwerkelijk ziek is.